4 lessons I learnt from taking a career break during the pandemic

It was probably unpopular opinion to quit a salary paying job in a pandemic because nobody is hiring. No one knows how long this will last. I’ve always been the black sheep (and a tiny bit too optimistic) so the prospect defying popular opinion excited me. I quitted my job and embarked on 3 months of doing nothing with vigor. Here are the lessons I learnt during this time

Corporate hay Start-up? Môi trường nào dành cho bạn

Đối với những người trẻ, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra mình nên đi làm môi trường nào thì hợp lý. Tìm được một môi trường làm việc đúng với “khẩu vị” của bạn sẽ khá tốn mấy năm đầu thay đổi nơi làm việc, phần nhiều là do khi trẻ đa phần các bạn không biết mình thích gì và phù hợp với môi trường thế nào.