Làm thế nào để được lên chức?

Ở một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, sẽ luôn có một vị trí cao hơn mà bạn mong muốn. Nhiều người nhận thấy mình đủ khả năng nhưng sao vẫn chưa được lên chức. Sự bực tức này khiến nhiều người đổ cho việc công ty không nhận ra nhân tài mà không nhìn … Continue reading Làm thế nào để được lên chức?

5 secrets to succeed in your career

3 months ago I was promoted to Assistant Director of Marketing of a leading 5 star hotel in the world. That came not only as a surprise to me but also to many. There is a glass ceiling in the hospitality industry that dictates one to at least grind your soul there for a long … Continue reading 5 secrets to succeed in your career